THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

11/16/2015 1:59:00 PM / Đăng bởi Sài gòn phú thọ / (0) Bình luận

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ. THÔNG BÁO Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ thông báo về việc... [Đọc tiếp]